Zdena Dvorak
Tel: 0303-20 60 31
Email: zdena.dvorak@ytterbygg.se